Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Právne oblasti

Obchodné právo

Posilnenie právnej istoty vo Vašom podnikaní a riešenie vzniknutých sporov

Občianské právo

Právo vo vzťahu k občanovi, najmä vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo

Pracovné právo

Právne vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce

Správne právo

Uplatňovanie a ochrana Vašich práv a oprávnených záujmov v konaniach pred organmi verejnej správy

Trestné právo

Ochrana práv a oprávnených záujmov obvineného a poškodeného v trestnom konaní

Rodinné právo

Právna pomoc rodinám v zložitých životných situáciách