Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Právo k nehnuteľnostiam

  • právne poradenstvo týkajúce sa vzťahov k nehnuteľnostiam
  • vypracovanie zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
  • vysporiadanie práv k nehnuteľnostiam (vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva)
  • právne poradenstvo a vypracovanie právnych listín pri zriaďovaní, zmene a zrušení vecných bremien
  • právne poradenstvo a vypracovanie právnych listín pri zriaďovaní, zmene a zrušení záložných práv k nehnuteľnostiam
  • právne zastupovanie v katastrálnom konaní
  • právne zastupovanie v súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam