Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Pracovné právo

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov aj zamestnancov
  • vypracovanie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru a pod.
  • vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov - právne posúdenie nárokov zamestnávateľov a zamestnancov
  • vypracovanie a revízia pracovných poriadkov a interných predpisov zamestnávateľa
  • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi